بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

دیوان اشعار امینی

مــدت پنجاه ســال اســت کــه شــعر مى‌ســراید

عبدالغفــور امینــى، فرزنــد مرحــوم عبدالصمــد، عضو بنیاد جهانی سبزمنش در ســال ١٣٣١هجــرى خورشــیدى در گــذر کاللــى شــهر قدیــم غزنــى در یــک فامیل متوســط چشــم به جهــان گشــوده است.

مــدت پنجاه ســال اســت کــه شــعر مى‌ســراید و اشــعارش در روزنامۀ ســنایى غزنــى، هیــواد، انیــس، مجلــۀ کرهنــه، مجلــۀ آواز و مجلــۀ زن در کابــل، روزنامۀ ســهار، جریــدۀ محــاذ و مجلــۀ رنگین کمان در پشــاور نشــر شــده. همکاری هاى
قلمــى‌اش از چندیــن ســال به ایــن طرف با یک تعداد ســایتهاى معتبــر انترنتی
ادامه دارد…

ارسال یک پاسخ