بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

ظرف سفید/ شهریار جعفری منصور

کتاب : شاپرک ، سنگ ، درخت

ظرف چینی که شکست
مادر از خواب پرید
پسرک هیچ نگفت
خواهرش جیغ کشید
تا بخواهند که فکری بکنند
پدر از راه رسید
پسرک هیچ نگفت
پدرش آه کشید
تا پسر خواست که حرفی بزند
اشک بر گونه چکید
پسرک هیچ نگفت
پدرش گفت که این ظرف سفید
یادگار پدرم بود که از مکه خرید
من ندیدم پدرم را اما
مادرم گفت که در زندگیش خیر ندید
سالها پیش که این ظرف ز دستم افتاد
مادرم هیچ صدایی نشنید
گوشه ی ظرف پرید
سوی دیگر غلتید
خواهرم روحش شاد
بر سرم دست کشید
و برادر که جوان رفت ز دست
زود یک چسب خرید
ظرف را وصله زدند
هیچ کس هیچ ندید
حیف شد حیف سر انجام شکست
ظرف زیبای سفید

ارسال یک پاسخ