بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

عاشق رسوا/ میراحمد پورحمزه

عاشق رسوا/ میراحمد پورحمزه

قبــــله را گـم کـرده أم، ای عاقـلان، رسـوا مـنم
خــدعـه را دل داده ام، زاری کـنـان شـیــدا مـنم
🌸🌸🌸🌹🌸🌸🌸
ره زحـق را کـج شـدم، یـاران و هشــیـاران مـدد
گویـی از دین گشـته أم، ای زاهــدان، ترسـا مـنم
🌸🌸🌸🌹🌸🌸🌸
همچو سـروی قامـتـش رعنا و افـزون دلـرباست
عاشـقی سـرگشـته أم، مبـهــوت آن طـــوبـا مـنم
🌸🌸🌸🌹🌸🌸🌸
پنـد دامـش داده أم عمـری به هـمـنـوشــان، ولی
خود به دام افتاده أم، در تـور جـان، عنــقـا مـنم
🌸🌸🌸🌹🌸🌸🌸
دل زدلبـر همچو سنگ و سربسـر جوروجفـاست
بسـته دل بـر صـخره أم، مـومی بـرآن خارا مـنم
🌸🌸🌸🌹🌸🌸🌸
سـلـسـبـیـلـی را مثـل بـودم در این گیتـی، کنـون
چشـمه ای خشـکیـده أم، یک نـاروان مجـرا مـنم
🌸🌸🌸🌹🌸🌸🌸
چون دژی بودم که مخروب و تبـه گشـتم زعشق
حـالـــیا ویـرانـه أم، ای عـامــــران، مـیـــــرا مـنم
🌸🌸🌸🌹🌸🌸🌸
بهـــــر آغوشــــش دمــــادم هـــر دری را در زدم
هر طریقـت رفته أم، بر وصـل جـان کوشـا مـنم
🌸🌸🌸🌹🌸🌸🌸
عـشــق آتشــگونـه أم افـســـانـه میـگـردد یقــین
قـصّـــه ای آزرده أم، تحـــریـر ایـن انـشـــا، مـنم
🌸🌸🌸🌹🌸🌸🌸
اینـچـنـیــنم طالـعـی شــد سـهــــــمـم از روز ازل
مانـده و فـرخســته أم، ای عـاشـقـان، تنـهـا مـنـم
🌸🌸🌸🌹🌸🌸🌸
جمـلـه صحـراها سرایم شد چو مجنـون از فـراق
فـاضـــلی آواره أم، بـــی آشـــــیـان تـقــــوا، مـنم
🌸🌸🌸🌹🌸🌸🌸
مـن«امیــرم» خســته از هجـر و جفـاهایش، ولی
دام یک افـسـونگـرم، ایـن جـــاودان ســـودا، مـنم
🌸🌸🌸🌹🌸🌸🌸

عاشق رسوا/ میراحمد پورحمزه

ارسال یک پاسخ