بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

غزل/ حامد عسکری(ایران)

به قفس سوخته گیریم که پر هم بدهند

ببرند از وسط باغ گذر هم بدهند

 

حاصل این همه سال انس گرفتن به قفس

تلخ کامیست اگر شهد و شکر هم بدهند

 

همهی غصه ی یعقوب از این بود که کاش

بادها عطر که دادند خبر هم بدهند

 

ما که هی زخم زبان از کس و ناکس خوردیم

چه تفاوت که به ما زخم تبر هم بدهند

 

قوت ما لقمهی نانیست که خشک است و زمخت

بنویسید به ما خون جگر هم بدهند

 

دوست که دل خوشیام بود فقط خنجر زد

دشمنان را بسپارید که مرهم بدهند

 

خستهام مثل یتیمی که از او فرفرهای

بستانند و به او فحش پدر هم بدهند

 

حامد عسکری

 ایران

 

ارسال یک پاسخ