بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

قطره آبی از خلیج فارس/ دکتر پریوش ابراهیمی

قطره آبی از خلیج فارس/ دکتر پریوش ابراهیمی

قطره آبی از خلیج فارس را
می نشانم روی زر چون گوهری
می شود زیباتر از دریای نور
حسرتش را می خورد هر مشتری ♥️

چون که باشد همچنان دُرِگران
تاشود از چشم نامحرم نهان
می نهم در ظرفی از حس غرور
می گذارم داخل صندوق جان ♥️

قطره آبی از خلیج فارس را
می گذارم روی چشم طفل خویش
تا بداند تا زمانی زنده است
پیش وی ارزش ندارد هیچ بیش♥️

چون ندارد بیش از آن چیزی بها
سکه زر ،نقره یا شمش طلا
می شود کابین زبهر دختران
تا کند جانهای ما را پر صفا♥️

قطره آبی از خلیج فارس را
در حنا بندان عروسان جوان
در کف دست و به ناخن ها نهید
تا شود پیوندتان محکم به آن♥️

اندکی زان گوهر نایاب را
می دهم تا که طبق کش آورد
چون جهیزی هست با ساز و دهل
خانه را نور ودرخشش آورد ♥️

قطره آبی از خلیج فارس را
می کنم با آن تبرک در وضو
چونکه مهر میهن و ایمان یکی است
می کند کسب از برایم آبرو♥️

آنچه را برکیش آن دل داده ام
می گذارم گوشه سجاده ام
تا به هنگام نیایش با خدا
گویمش زین خاک وآب آزاده ام♥️

قطره آبی از خلیج فارس را
می زنم چون عطر بر جامه وتن
می فر ستم جامه را یاران دور
بو ی یوسف بشنوند از پیرهن♥️

ذره ایی از آن زلال پاک را
بعد مرگم روی تابوتم نهید
بر فشانیدش چوتربت بر تنم
بعد آن در خاک گورم جا دهید ♥️

آن خلیج نیلگون فارس را
بعد ما ای نسل فرداهای ما
تا بماند جاودان وماندگار
همچو جان حفظش کنید از هر بلا ♥️

دکتر پریوش ابراهیمی، عضو شورای مؤسسان بنیاد جهانی سبزمنش

ارسال یک پاسخ