بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

نه هرگز…/ دکتر جعفر محمد ترمذی عضو رهبری سبزمنش

نه هرگز.../ دکتر جعفر محمد ترمذی عضو رهبری سبزمنش

نه هر فرس‌نشسته‌ای ز افسری درک دهد
نه هر کلاه‌کج‌نهاده از سری درک دهد

نه هر شکسته‌جام رند گردد و جهان‌فروز
نه هر دریده‌جامه از قلندری درک دهد

نه هر کمین‌نشسته را به قیدْ صیدْ قسمت است
نه هر کمان‌بدست از کمانگری درک دهد

نه هر دغل‌سرا غزل‌سرای این سرا بوَد
نه هر گلودری ز شیوهٔ دری درک دهد

نه هر نداکننده بر صلات خواند و ثواب
نه هر که راه می‌رود، ز رهبری درک دهد

نه هر که خال و خط کشد، جمیله است بی‌نظیر
نه هر که عشوه می‌کند، ز دلبری درک دهد

نه هر سفیده از صدف نشانه‌ای دهد به ما
نه هر علف ز عطر و بویی جعفری درک دهد

نه هرگز…/ دکتر جعفر محمد ترمذی عضو رهبری سبزمنش

ارسال یک پاسخ