بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.
مرور

شعر داستانی، مبین پرویزی

چهار پاره ی: نامه

شهر خاکستری، دوباره غروب...بوی فقر و فلاکت و سختیکوچه ای در جنوب پایین شهرخانه ای با پلاک بدبختی... پدرِ خانه غرق خوابیدنخسته از حس تلخ…

چهار پاره ی: نامه

شهر خاکستری، دوباره غروب... بوی فقر و فلاکت و سختی کوچه ای در جنوب پایین شهر خانه ای با پلاک بدبختی... پدرِ خانه غرق خوابیدن…

چهار پاره ی: نامه

شهر خاکستری، دوباره غروب... بوی فقر و فلاکت و سختی کوچه ای در جنوب پایین شهر خانه ای با پلاک بدبختی... پدرِ خانه غرق خوابیدن خسته از…

چهار پاره ی: نامه

شهر خاکستری، دوباره غروب... بوی فقر و فلاکت و سختی کوچه ای در جنوب پایین شهر خانه ای با پلاک بدبختی... پدرِ خانه غرق…

چهار پاره ی: نامه

شهر خاکستری، دوباره غروب...بوی فقر و فلاکت و سختیکوچه ای در جنوب پایین شهرخانه ای با پلاک بدبختی... پدرِ خانه غرق خوابیدنخسته از حس تلخ…

چهار پاره ی: نامه

شهر خاکستری، دوباره غروب... بوی فقر و فلاکت و سختی کوچه ای در جنوب پایین شهر خانه ای با پلاک بدبختی... پدرِ خانه غرق خوابیدن…

چهار پاره ی: نامه

شهر خاکستری، دوباره غروب...بوی فقر و فلاکت و سختیکوچه ای در جنوب پایین شهرخانه ای با پلاک بدبختی... پدرِ خانه غرق خوابیدنخسته از حس تلخ…

چهار پاره ی: نامه

شهر خاکستری، دوباره غروب... بوی فقر و فلاکت و سختی کوچه ای در جنوب پایین شهر خانه ای با پلاک بدبختی... پدرِ خانه غرق خوابیدن…