بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.
مرور

محرابی صافی

محرابی_صافی / غزل/ عضو سبزمنش

تصویرها کشید به هر گوشه رنگ‌هافریاد می‌زدند دل و دیده تنگ‌هاتا کاخ شیشه‌ییِ خودش را تمام کردبارید روی شیشه‌ی این قصر سنگ‌هادرمانده بود و بعد…

محرابی_صافی / غزل/ترکم می‌کند

شاید این فکر و همین اشعار ترکم می‌کندموریانه گونه این رفتار ترکم می‌کند تا به تصویرِ قشنگی بچّه آهو می‌رسمخیره سر می‌مانم و گفتار ترکم…

محرابی_صافی / غزل/باغ سبز

ای فوج ظلم! سر به گریبان تان کنیدبعداً هر آنچه گفت ضمایر همان کنیداز قهر پادشاه عدالت خبر شویدگاهی نظر به سوی تنِ خون‌چکان کنیداز بدعت و…

جوان کوچک

یک چند پاره کاغذ و چندین عدد مدادمی‌زد جوانِ کوچکِ هی داد پشت داداز درد و رنج کشور خود رنج می‌کشیدباهوش بود، عاقل و با درک و با سوادبن‌بست…

جوان کوچک

یک چند پاره کاغذ و چندین عدد مدادمی‌زد جوانِ کوچکِ هی داد پشت داداز درد و رنج کشور خود رنج می‌کشیدباهوش بود، عاقل و با درک و با سوادبن‌بست…

محرابی صافی/ غزل/جوان کوچک

یک چند پاره کاغذ و چندین عدد مدادمی‌زد جوانِ کوچکِ هی داد پشت داداز درد و رنج کشور خود رنج می‌کشیدباهوش بود، عاقل و با درک و با سوادبن‌بست…

محرابی_صافی / غزل/طفل کوچک

یک چند پاره کاغذ و چندین عدد مدادمی‌زد جوانِ کوچکِ هی داد پشت داد از درد و رنج کشور خود رنج می‌کشیدباهوش بود، عاقل و با درک و با سواد…

محرابی_صافی / غزل/طفل کوچک

یک چند پاره کاغذ و چندین عدد مدادمی‌زد جوانِ کوچکِ هی داد پشت داداز درد و رنج کشور خود رنج می‌کشیدباهوش بود، عاقل و با درک و با سوادبن‌بست…

محرابی_صافی / غزل/عادت می کنی

شام ها با رنج نا هموار عادت می کنی روز ها با این همه تکرار عادت می کنی شعر می خواهد ترا در بند زندان آورد خسته ای، دلتنگ، با گیتار عادت…

محرابی_صافی / غزل/کوچید

از خویش برون رفت، چه بهتر، کوچید در فکر تو چون گشت شناور کوچید ترسید! شبی غرق پریشانی شد مِی ریخت زمین، ناگه که ساغر کوچید بیچاره…