بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.
مرور

مسعود آزادبخت،مالیخولیای سرنوشت،کتاب بخت واژه ها

مالیخولیای سرنوشت

شک میکنم به استقلالِ حیوانی که در بیخ يک جاده تمام شهر را زبان خواهد زد، انگار روزی سراغ خرگوش ترديدی بر شکار ستیز خواهد شد! تا پرسش يک…