بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.
مرور

مسعود آزادبخت

غم فروشی

اگر کسی سراغ غم را گرفت بگویید فروخته شدبه مادری که در سکوت پدر، محکوم است! به دختری که آرزو را چوب می زندمگر آرزو هم جنس خیال نیست؟ بگذارید…

غم فروشی

اگر کسی سراغ غم را گرفت بگویید فروخته شدبه مادری که در سکوت پدر، محکوم است! به دختری که آرزو را چوب می زندمگر آرزو هم جنس خیال نیست؟ بگذارید…

غم فروشی

اگر کسی سراغ غم را گرفت بگویید فروخته شدبه مادری که در سکوت پدر، محکوم است! به دختری که آرزو را چوب می زندمگر آرزو هم جنس خیال نیست؟ بگذارید…

غم فروشی

اگر کسی سراغ غم را گرفت بگویید فروخته شدبه مادری که در سکوت پدر، محکوم است! به دختری که آرزو را چوب می زندمگر آرزو هم جنس خیال نیست؟ بگذارید…