بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.
مرور

هراس،مسعودآزادبخت،کتاب بسلام صبح،شعرسپید

هراس

سگ بیهوده می دودگله چوپانش گرگ است!مرغ جوجه هایش را می فروشد!کمربندم را محکم بسته امنیازم نه به قایق خیالی سهراببه وحشت سکوت یک نگاه!و تلخی…