بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.
مرور رده

کتب و مجلات

دیوان اشعار امینی

عبدالغفــور امینــى، فرزنــد مرحــوم عبدالصمــد، عضو بنیاد جهانی سبزمنش در ســال ١٣٣١هجــرى خورشــیدى در گــذر کاللــى شــهر قدیــم غزنــى…