مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

باورِ اجبار/ شریف حکیم

مردها وقتی که در خواب اند تو بیدارشو خواهرم! فریاد برکش سرخطِ اخبارشو ره به سویِ دادخواهی هیچ گه هموارنیست آشنا با جاده ی…