بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.
مرور برچسب

سهیل راسخ

رود هند/ سهیل راسخ

رود هند! هرچه کردی کردنت دلخانه را آتش گرفت حسرتِ جامِ لبت میخانه را آتش گرفت سوخت جانم درگرفت تا خاک وخاکسترشدم شعله هایش ساغر…