بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

قایق های کاغذی، شاعر: مهدی صابری صابر

قایق های کاغذی، شاعر: مهدی صابری صابر

قایق های کاغذی، شاعر: مهدی صابری صابر

ارسال یک پاسخ