بنیاد جهانی سخن گستران سبزمنش
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.
مرور رده

شاعران معاصر ایران

شاعران معاصر ایران

شعر گفتن- شیر بودن!

Шеъри муосири Тоҷикистон
Шоира Раҳимҷон Тарозуи хато Паёми хомаи мо номаҳои шиква набуд,
Паёми хомаи мо мењр буду шеъру суруд.
Зи сидќ буду