بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.
مرور رده

شاعران معاصر تاجیکستان

شاعران معاصر تاجیکستان

شعر گفتن- شیر بودن!

Шеъри муосири ТоҷикистонШоира Раҳимҷон Тарозуи хато Паёми хомаи мо номаҳои шиква набуд,Паёми хомаи мо мењр буду шеъру суруд.Зи сидќ буду…