مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.
مرور رده

پشتو

د سبزمنش پشتو شعر او مقالات

شاعرې سترګې /آمنه فنا

هغه ورځ چې مخامخ ته راته ناست وې هغه ورځ چې ته آشنا راښکارېدلې هغه ورځ څومره خوږه شاعره ورځ وه له ډبرو هم سندرې ورېدلې له خوښۍ مې په…